با عضويت دركانال رسمي ايران آلارم در تلگرام از آخرين اخبار و سمينارها مطلع شويد ورود به کانال

Arrow up
Arrow down


مقایسه 10 DVR برتر سال 2015

- tivo Roamio pro

حفاظت و امنیت, سیستم های حفاظتی, حفاظت, دوربین مداربسته, حفاظت ساختمان, حفاظتی, سیستم های حفاظتی, امنیت, استانداردحفاظت مغازه , مرکز بین المللی آموزش, کنترل حفاظت ساختمان, کنترل حفاظت مغازه, کنترل هوشمند حفاظت و امنیت, کنترل dvr, , اخبار حفاظت, خرید دوربین مداربسته, هتل حفاظتی, مدرک بین المللی سیستم حفاظت و امنیت,خرید دوربین مداربسته,دوربین مداربسته ارزان

هارد 3TB
ضبط همزمان 6 تصویر
ذخیره سازی حدود 450 ساعت HD و 3500 ساعت SD
دارای 2 پورت USB2.0
امتیاز: 10/ 5/9

حفاظت و امنیت, سیستم های حفاظتی, حفاظت, دوربین مداربسته, حفاظت ساختمان, حفاظتی, سیستم های حفاظتی, امنیت, استانداردحفاظت مغازه , مرکز بین المللی آموزش, کنترل حفاظت ساختمان, کنترل حفاظت مغازه, کنترل هوشمند حفاظت و امنیت, کنترل dvr, , اخبار حفاظت, خرید دوربین مداربسته, هتل حفاظتی, مدرک بین المللی سیستم حفاظت و امنیت,خرید دوربین مداربسته,دوربین مداربسته ارزان

2- Dish Hopper

حفاظت و امنیت, سیستم های حفاظتی, حفاظت, دوربین مداربسته, حفاظت ساختمان, حفاظتی, سیستم های حفاظتی, امنیت, استانداردحفاظت مغازه , مرکز بین المللی آموزش, کنترل حفاظت ساختمان, کنترل حفاظت مغازه, کنترل هوشمند حفاظت و امنیت, کنترل dvr, , اخبار حفاظت, خرید دوربین مداربسته, هتل حفاظتی, مدرک بین المللی سیستم حفاظت و امنیت,خرید دوربین مداربسته,دوربین مداربسته ارزان

هارد 2TB
ضبط همزمان 6 تصویر
ذخیره سازی حدود 500 ساعت HD و 2000 ساعت SD
دارای 3 پورت USB2.0
امتیاز : 10/ 35/9

حفاظت و امنیت, سیستم های حفاظتی, حفاظت, دوربین مداربسته, حفاظت ساختمان, حفاظتی, سیستم های حفاظتی, امنیت, استانداردحفاظت مغازه , مرکز بین المللی آموزش, کنترل حفاظت ساختمان, کنترل حفاظت مغازه, کنترل هوشمند حفاظت و امنیت, کنترل dvr, , اخبار حفاظت, خرید دوربین مداربسته, هتل حفاظتی, مدرک بین المللی سیستم حفاظت و امنیت,خرید دوربین مداربسته,دوربین مداربسته ارزان

 

3- DirecTV Genie

حفاظت و امنیت, سیستم های حفاظتی, حفاظت, دوربین مداربسته, حفاظت ساختمان, حفاظتی, سیستم های حفاظتی, امنیت, استانداردحفاظت مغازه , مرکز بین المللی آموزش, کنترل حفاظت ساختمان, کنترل حفاظت مغازه, کنترل هوشمند حفاظت و امنیت, کنترل dvr, , اخبار حفاظت, خرید دوربین مداربسته, هتل حفاظتی, مدرک بین المللی سیستم حفاظت و امنیت,خرید دوربین مداربسته,دوربین مداربسته ارزان

هارد 1TB
ضبط همزمان 5تصویر
ذخیره سازی حدود 200 ساعت HD و 800 ساعت SD
دارای 2 پورت USB2.0
امتیاز: 10/ 20/9

حفاظت و امنیت, سیستم های حفاظتی, حفاظت, دوربین مداربسته, حفاظت ساختمان, حفاظتی, سیستم های حفاظتی, امنیت, استانداردحفاظت مغازه , مرکز بین المللی آموزش, کنترل حفاظت ساختمان, کنترل حفاظت مغازه, کنترل هوشمند حفاظت و امنیت, کنترل dvr, , اخبار حفاظت, خرید دوربین مداربسته, هتل حفاظتی, مدرک بین المللی سیستم حفاظت و امنیت,خرید دوربین مداربسته,دوربین مداربسته ارزان

4- tivo Roamio plus

حفاظت و امنیت, سیستم های حفاظتی, حفاظت, دوربین مداربسته, حفاظت ساختمان, حفاظتی, سیستم های حفاظتی, امنیت, استانداردحفاظت مغازه , مرکز بین المللی آموزش, کنترل حفاظت ساختمان, کنترل حفاظت مغازه, کنترل هوشمند حفاظت و امنیت, کنترل dvr, , اخبار حفاظت, خرید دوربین مداربسته, هتل حفاظتی, مدرک بین المللی سیستم حفاظت و امنیت,خرید دوربین مداربسته,دوربین مداربسته ارزان

هارد 1TB
ضبط همزمان 6 تصویر
ذخیره سازی حدود 150 ساعت HD و 1200 ساعت SD
دارای 2 پورت USB2.0
امتیاز: 10/ 18/9

حفاظت و امنیت, سیستم های حفاظتی, حفاظت, دوربین مداربسته, حفاظت ساختمان, حفاظتی, سیستم های حفاظتی, امنیت, استانداردحفاظت مغازه , مرکز بین المللی آموزش, کنترل حفاظت ساختمان, کنترل حفاظت مغازه, کنترل هوشمند حفاظت و امنیت, کنترل dvr, , اخبار حفاظت, خرید دوربین مداربسته, هتل حفاظتی, مدرک بین المللی سیستم حفاظت و امنیت,خرید دوربین مداربسته,دوربین مداربسته ارزان

5- tivo Roamio

حفاظت و امنیت, سیستم های حفاظتی, حفاظت, دوربین مداربسته, حفاظت ساختمان, حفاظتی, سیستم های حفاظتی, امنیت, استانداردحفاظت مغازه , مرکز بین المللی آموزش, کنترل حفاظت ساختمان, کنترل حفاظت مغازه, کنترل هوشمند حفاظت و امنیت, کنترل dvr, , اخبار حفاظت, خرید دوربین مداربسته, هتل حفاظتی, مدرک بین المللی سیستم حفاظت و امنیت,خرید دوربین مداربسته,دوربین مداربسته ارزان

هارد 500 GB
ضبط همزمان 4 تصویر
ذخیره سازی حدود 75 ساعت HD و 350 ساعت SD
دارای 2 پورت USB2.0
امتیاز: 10/ 13/9

حفاظت و امنیت, سیستم های حفاظتی, حفاظت, دوربین مداربسته, حفاظت ساختمان, حفاظتی, سیستم های حفاظتی, امنیت, استانداردحفاظت مغازه , مرکز بین المللی آموزش, کنترل حفاظت ساختمان, کنترل حفاظت مغازه, کنترل هوشمند حفاظت و امنیت, کنترل dvr, , اخبار حفاظت, خرید دوربین مداربسته, هتل حفاظتی, مدرک بین المللی سیستم حفاظت و امنیت,خرید دوربین مداربسته,دوربین مداربسته ارزان

6- Magnavox

حفاظت و امنیت, سیستم های حفاظتی, حفاظت, دوربین مداربسته, حفاظت ساختمان, حفاظتی, سیستم های حفاظتی, امنیت, استانداردحفاظت مغازه , مرکز بین المللی آموزش, کنترل حفاظت ساختمان, کنترل حفاظت مغازه, کنترل هوشمند حفاظت و امنیت, کنترل dvr, , اخبار حفاظت, خرید دوربین مداربسته, هتل حفاظتی, مدرک بین المللی سیستم حفاظت و امنیت,خرید دوربین مداربسته,دوربین مداربسته ارزان

هارد 320 GB
ضبط همزمان 1تصویر
ذخیره سازی حدود 75 ساعت HD و 650 ساعت SD
امتیاز: 10/ 13/8

حفاظت و امنیت, سیستم های حفاظتی, حفاظت, دوربین مداربسته, حفاظت ساختمان, حفاظتی, سیستم های حفاظتی, امنیت, استانداردحفاظت مغازه , مرکز بین المللی آموزش, کنترل حفاظت ساختمان, کنترل حفاظت مغازه, کنترل هوشمند حفاظت و امنیت, کنترل dvr, , اخبار حفاظت, خرید دوربین مداربسته, هتل حفاظتی, مدرک بین المللی سیستم حفاظت و امنیت,خرید دوربین مداربسته,دوربین مداربسته ارزان

7- Dish Network ViP722x Dual

حفاظت و امنیت, سیستم های حفاظتی, حفاظت, دوربین مداربسته, حفاظت ساختمان, حفاظتی, سیستم های حفاظتی, امنیت, استانداردحفاظت مغازه , مرکز بین المللی آموزش, کنترل حفاظت ساختمان, کنترل حفاظت مغازه, کنترل هوشمند حفاظت و امنیت, کنترل dvr, , اخبار حفاظت, خرید دوربین مداربسته, هتل حفاظتی, مدرک بین المللی سیستم حفاظت و امنیت,خرید دوربین مداربسته,دوربین مداربسته ارزان

هارد 500 GB
ضبط همزمان 2 تصویر
ذخیره سازی حدود 55 ساعت HD و 350 ساعت SD
دارای 2 پورت USB2.0
امتیاز: 10/ 07/8

8- DirecTV Plus HD

حفاظت و امنیت, سیستم های حفاظتی, حفاظت, دوربین مداربسته, حفاظت ساختمان, حفاظتی, سیستم های حفاظتی, امنیت, استانداردحفاظت مغازه , مرکز بین المللی آموزش, کنترل حفاظت ساختمان, کنترل حفاظت مغازه, کنترل هوشمند حفاظت و امنیت, کنترل dvr, , اخبار حفاظت, خرید دوربین مداربسته, هتل حفاظتی, مدرک بین المللی سیستم حفاظت و امنیت,خرید دوربین مداربسته,دوربین مداربسته ارزان

هارد 500 GB
ضبط همزمان 2 تصویر
ذخیره سازی حدود 100 ساعت HD و 400 ساعت SD
دارای 2 پورت USB2.0
امتیاز: 10/ 05/8

حفاظت و امنیت, سیستم های حفاظتی, حفاظت, دوربین مداربسته, حفاظت ساختمان, حفاظتی, سیستم های حفاظتی, امنیت, استانداردحفاظت مغازه , مرکز بین المللی آموزش, کنترل حفاظت ساختمان, کنترل حفاظت مغازه, کنترل هوشمند حفاظت و امنیت, کنترل dvr, , اخبار حفاظت, خرید دوربین مداربسته, هتل حفاظتی, مدرک بین المللی سیستم حفاظت و امنیت,خرید دوربین مداربسته,دوربین مداربسته ارزان

9- Channel Master DVR+

حفاظت و امنیت, سیستم های حفاظتی, حفاظت, دوربین مداربسته, حفاظت ساختمان, حفاظتی, سیستم های حفاظتی, امنیت, استانداردحفاظت مغازه , مرکز بین المللی آموزش, کنترل حفاظت ساختمان, کنترل حفاظت مغازه, کنترل هوشمند حفاظت و امنیت, کنترل dvr, , اخبار حفاظت, خرید دوربین مداربسته, هتل حفاظتی, مدرک بین المللی سیستم حفاظت و امنیت,خرید دوربین مداربسته,دوربین مداربسته ارزان

هارد 16 GB
ضبط همزمان 2 تصویر
ذخیره سازی حدود 2 ساعت HD و 6 ساعت SD
دارای 2 پورت USB2.0
امتیاز: 10/ 07/8

حفاظت و امنیت, سیستم های حفاظتی, حفاظت, دوربین مداربسته, حفاظت ساختمان, حفاظتی, سیستم های حفاظتی, امنیت, استانداردحفاظت مغازه , مرکز بین المللی آموزش, کنترل حفاظت ساختمان, کنترل حفاظت مغازه, کنترل هوشمند حفاظت و امنیت, کنترل dvr, , اخبار حفاظت, خرید دوربین مداربسته, هتل حفاظتی, مدرک بین المللی سیستم حفاظت و امنیت,خرید دوربین مداربسته,دوربین مداربسته ارزان

10- HD HomeRun Dual

حفاظت و امنیت, سیستم های حفاظتی, حفاظت, دوربین مداربسته, حفاظت ساختمان, حفاظتی, سیستم های حفاظتی, امنیت, استانداردحفاظت مغازه , مرکز بین المللی آموزش, کنترل حفاظت ساختمان, کنترل حفاظت مغازه, کنترل هوشمند حفاظت و امنیت, کنترل dvr, , اخبار حفاظت, خرید دوربین مداربسته, هتل حفاظتی, مدرک بین المللی سیستم حفاظت و امنیت,خرید دوربین مداربسته,دوربین مداربسته ارزان

حفاظت و امنیت, سیستم های حفاظتی, حفاظت, دوربین مداربسته, حفاظت ساختمان, حفاظتی, سیستم های حفاظتی, امنیت, استانداردحفاظت مغازه , مرکز بین المللی آموزش, کنترل حفاظت ساختمان, کنترل حفاظت مغازه, کنترل هوشمند حفاظت و امنیت, کنترل dvr, , اخبار حفاظت, خرید دوربین مداربسته, هتل حفاظتی, مدرک بین المللی سیستم حفاظت و امنیت,خرید دوربین مداربسته,دوربین مداربسته ارزان

حفاظت و امنیت, سیستم های حفاظتی, حفاظت, دوربین مداربسته, حفاظت ساختمان, حفاظتی, سیستم های حفاظتی, امنیت, استانداردحفاظت مغازه , مرکز بین المللی آموزش, کنترل حفاظت ساختمان, کنترل حفاظت مغازه, کنترل هوشمند حفاظت و امنیت, کنترل dvr, , اخبار حفاظت, خرید دوربین مداربسته, هتل حفاظتی, مدرک بین المللی سیستم حفاظت و امنیت,خرید دوربین مداربسته,دوربین مداربسته ارزان

 

امتیاز به مطلب

میزان رای بازدیدکننده گان: 100% - 3800 votes

100%

مقایسه 10 DVR برتر سال 2015

مقایسه 10 DVR برتر سال 2015

مقایسه 10 DVR برتر سال 2015 - tivo Roamio pro هارد 3TB ضبط همزمان 6 تصویرذخیره سازی حدود 450 ساعت HD و 3500 ساعت SD دارای 2 پورت USB2.0امتیاز: 10/ 5/9 2- Dish Hopper هارد 2TBضبط همزمان 6 تصویر ذخیره سازی حدود 500 ساعت HD و 2000 ساعت SD دارای 3 پورت USB2.0 امتیاز : 10/ 35/9   3- DirecTV Genie هارد 1TBضبط همزمان 5تصویرذخیره سازی حدود 200 ساعت HD و 800 ساعت SD دارای 2 پورت USB2.0امتیاز: 10/ 20/9 4- tivo Roamio plus هارد 1TBضبط همزمان 6 تصویر ذخیره سازی حدود 150 ساعت HD و 1200 ساعت SD دارای 2 پورت USB2.0 امتیاز: 10/ 18/9 5- tivo Roamio هارد 500 GB ضبط همزمان 4 تصویر ذخیره سازی حدود 75 ساعت HD و 350 ساعت SD دارای 2 پورت USB2.0 امتیاز: 10/ 13/9 6- Magnavox هارد 320 GBضبط همزمان 1تصویر ذخیره سازی حدود 75 ساعت HD و 650 ساعت SD امتیاز: 10/ 13/8 7- Dish Network ViP722x Dual هارد 500 GB ضبط همزمان 2 تصویر ذخیره سازی حدود 55 ساعت HD و 350 ساعت SD دارای 2 پورت USB2.0 امتیاز: 10/ 07/8 8- DirecTV Plus HD هارد 500 GB ضبط همزمان 2 تصویر ذخیره سازی حدود 100 ساعت HD و 400 ساعت SDدارای 2 پورت USB2.0 امتیاز: 10/ 05/8 9- Channel Master DVR+ هارد 16 GB ضبط همزمان 2 تصویر ذخیره سازی حدود 2 ساعت HD و 6 ساعت SD دارای 2 پورت USB2.0 امتیاز: 10/ 07/8 10- HD HomeRun Dual  
مقایسه 10 DVR برتر سال 2015 - tivo Roamio pro هارد 3TB ضبط همزمان 6 تصویرذخیره سازی حدود 450 ساعت HD و 3500 ساعت SD دارای 2 پورت USB2.0امتیاز: 10/ 5/9 2- Dish Hopper هارد 2TBضبط همزمان 6 تصویر ذخیره سازی حدود 500 ساعت HD و 2000 ساعت SD دارای 3 پورت USB2.0 امتیاز : 10/ 35/9   3- DirecTV Genie هارد 1TBضبط همزمان 5تصویرذخیره سازی حدود 200 ساعت HD و 800 ساعت SD دارای 2 پورت USB2.0امتیاز: 10/ 20/9 4- tivo Roamio plus هارد 1TBضبط همزمان 6 تصویر ذخیره سازی حدود 150 ساعت HD و 1200 ساعت SD دارای 2 پورت USB2.0 امتیاز: 10/ 18/9 5- tivo Roamio هارد 500 GB ضبط همزمان 4 تصویر ذخیره سازی حدود 75 ساعت HD و 350 ساعت SD دارای 2 پورت USB2.0 امتیاز: 10/ 13/9 6- Magnavox هارد 320 GBضبط همزمان 1تصویر ذخیره سازی حدود 75 ساعت HD و 650 ساعت SD امتیاز: 10/ 13/8 7- Dish Network ViP722x Dual هارد 500 GB ضبط همزمان 2 تصویر ذخیره سازی حدود 55 ساعت HD و 350 ساعت SD دارای 2 پورت USB2.0 امتیاز: 10/ 07/8 8- DirecTV Plus HD هارد 500 GB ضبط همزمان 2 تصویر ذخیره سازی حدود 100 ساعت HD و 400 ساعت SDدارای 2 پورت USB2.0 امتیاز: 10/ 05/8 9- Channel Master DVR+ هارد 16 GB ضبط همزمان 2 تصویر ذخیره سازی حدود 2 ساعت HD و 6 ساعت SD دارای 2 پورت USB2.0 امتیاز: 10/ 07/8 10- HD HomeRun Dual  
100 out of 100 with 3800 ratings

نظرات

 • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

درباره ایران آلارم

گروه ایران آلارم در بهمن سال 1385 با راه اندازی سایت اینترنتی ایران آلارم فعالیت خود را شروع كرد و درهمان آغاز مورد اسقبال و توجه اكثر شركتها و افراد فعال در صنعت حفاظت و امنیتی ایران قرار گرفت. اساس و هدف این رسانه ایجاد یك شبكه اطلاع رسانی قوی و موثر برای بالا بردن سطح كیفی و كمی این صنعت بوده و می باشد .

بازگشت به بالا